Declararea rezultatelor reevaluarii la impozite si taxe locale

January 27th, 2012

Potrivit punctului 66, alineatul 1 din Normele de aplicare ale art.254 din Codului fiscal, contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza se afla cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricarei dintre urmatoarele situatii:
1. Intervin modificari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
2. Se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;
3. Intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri;
4. Intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului–persoana fizica sau preschimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului-persoana juridica.
Potrivit informatiilor obtinute de la administratiile publice locale, termenul maxim pentru depunerea dosarului cu privire la rezultatele reevaluarii cladirilor la 31.12.2011, este 31.01.2012.
Precizam ca in vederea inregistrarii in evidenta fiscala a acestor rezultate, contribuabilul are obligatia depunerii unui dosar care va contine urmatoarele informatii:
1. Declaratia de impunere;
2. Raportul de evaluare(copie);
3. Hotararea AGA/decizia asociatului unic privind aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a rezultatului evaluarii(copie);
4. Balanta de verificare aferenta lunii in care a fost inregistrata in evidentele contabile valoarea rezultata in urma raportului de evaluare(copie);
5. Fisa contului 212 Constructii;
6. Fisa contului 211 Terenuri.
Potrivit noilor prevederi ale Codului Fiscal, companiile care detin in patrimoniul propriu cladiri, vor plati impozite majorate cu pana la 20% din valoarea de inventar a cladirilor detinute daca nu au fost reevaluate in ultimii trei ani(intre 10-20%), respectiv cu pana la 40% in cazul in care operatiunea nu a fost efectuata in ultimii cinci ani(intre 30-40%).
Cotele prevazute mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. De la aceasta prevedere, fac exceptie cladirile ce au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora este valabila cota standard, cuprinsa intre 0,25% si 1,50%.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Principalele modificari aduse Codului Fiscal prin intermediul OUG 125/2011

January 15th, 2012

Modificarile aduse Codului fiscal prin intermediul OUG 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30.12.2011, sunt numeroase si vizeaza mai multe categorii de impozite si taxe dintre care amintim: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele locale si asigurarile sociale.
Vom prezenta pe scurt in cele ce urmeaza principalele modificari aduse Codului fiscal, conform delimitarilor de mai sus. Astfel, pentru:

a) Impozitul pe profit.
Se introduc o serie de reglementari specifice pentru contribuabilii ce aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. De asemenea, in cadrul art. 7, la alin. (1), pct. 141 se introduce definitia impozitului amanat.
Se introduc si prevederi clare privind contribabilii declarati inactivi potrivit art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate. Pe viitor, acestia sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
Incepand cu data de 01.01.2012, contribuabilii vor putea deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul utilizat de autoturismele aflate in proprietatea sau folosinta contribuabilului. Conditiile ca aceste cheltuieli sa fie deductibile integral au ramas neschimbate.

b) Impozitul pe venit.
Similar prevederilor aplicate titlului II din Codul fiscal, incepand cu 01.01.2012, la determinarea impozitului pe venit pe baza contabilitatii in partida simpla, PFA-urile vor putea deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul utilizat de autoturismele aflate in proprietate, cheltuieli ce nu indeplinesc criteriile privind deductibilitatea integrala.
Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
In plus, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior.
Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Impozitul se va plati pe baza transelor de venit, iar pentru contribuabilii ce inchiriaza mai mult de 5 camere, impozitul se va determina automat in sistem real.

c) Taxa pe valoare adaugata.
Nu este asimilata unei prestari de servicii cu plata si nu este taxata utilizarea bunurilor, altele decat bunurile de capital, care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, ce sunt supuse limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 1451.
In ceea ce priveste avansurile, a fost modificat art. 1342 alineatul (2), litera b), astfel incat avansurile inacasate pentru plata importurilor, exceptate pana la acest moment de la plata TVA, sunt taxabile.
In cadrul definitiei unei constructiei noi se precizeaza ca aceasta cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Noutatea in acest caz este adusa de necesitatea raportului de expertiza.
Se modifica si articolul 1541, TVA aferenta achizitiilor de autovehicule si a combustibililor aferenti putand fi dedusa in proportie de 50%, in cazul in care, conform criteriilor impuse, aceasta nu poate fi dedusa integral.
S-a introdus posibilitatea pentru contribuabilii ce realizeaza o cifra de afaceri mai mica de 35.000 de euro, calculata porportional cu numarul de luni trecute din anul respectiv, sa renunte la inregistrarea in scopuri de TVA pe parcursul anului respectiv. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.
In ceea ce priveste inregistrarea persoanelor in Registrul operatorilot intracomunitari, prin noile modificari aduse Codului fiscal, este necesara prezentarea cazierului judiciar doar pentru asociatii ce detin minimum 5% din capitalul social al societatii.
Odata cu OUG 125/2011, a fost extinsa si aria de aplicare a masurilor de simplificare. Astfel, art. 160 alin. (2) a fost modificat la lit. a) iar livrarile pentru care se vor aplica aceste masuri de simplificare vor fi:
1. livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
3. livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4. livrarea materialelor prevazute la pct. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;

d) Accize.
Acciza la motorina a fost majorata, noul ei nivel fiind de 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

e) Taxe locale.
Principalele modificari vizeaza actualizarea taxelor pentru mijloacele de transport destinate transportului de marfa sau folosite in regim mixt, in functie de tonaj.
De asemenea, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, va putea majora cu pana la 20% procentele aplicate in Codul fiscal, motivand majorarea in functie de situatia economica, geografica, demografica, etc.

f) Contributii sociale.
Modificarile aduse Codului fiscal in aceasta sectiune au vizat in primul rand structurarea Titlului IX2 Contributii sociale obligatorii pe 3 mari capitole:
I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului;
II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;
III.Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri.
De asemenea, aceste modificari ale Codului fiscal au vizat si reconcilierea acestuia cu prevederile legilor 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si 263/2010 privind privind sistemul unitar de pensii publice.
Ca si un element de noutate mai important, conform noilor reglementari, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sau din premii si castiguri din jocuri de noroc, daca spre exemplu aceste persoane nu obtin venituri conform capitolului I.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Modificarea declaratiei 394 incepand cu 01.01.2012

December 30th, 2011

Presedintele ANAF a emis Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 927 din 28.12.2011.
Ordinul specifica faptul ca persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
De asemenea, se aproba modelul si continutul formularului (394) “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, cod MFP 14.13.01.02/f, prevazut in anexa nr. 1 a prezentului Ordin.
Noutatea consta in faptul ca perioada de raportare pentru declaratia 394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300).
Potrivit instructiunilor de completare anexate Ordinului 3596/2011, depunerea declaratiei se poate realiza:
a) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
b) in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Noul salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata

December 29th, 2011

Guvernul Romaniei a emis Hotararea nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată, publicata in Monitorul Oficial nr. 922 din 27.12.2011. Potrivit acesteia, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe lună in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/oră.
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui mentionat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Noile modificari de salarii trebuie operate si in Revisal, la companiile ce trebuie sa opereze modificarile de salarii.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Newsletter legislativ noiembrie 2011

December 5th, 2011

Va prezentam in fisierul atasat o sinteza a aparitiilor legislative din luna noiembrie 2011.

Newsletter legislativ 11.2011

Noile de conditii de inregistrare in scopuri de TVA

November 30th, 2011

Noile conditii de inregistrare in scopuri de TVA sunt prevazute in cadrul Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1984/2011, publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 361 din 24.05.2011.
Ordinul stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o anexa la declaratia de mentiuni, conform modelului stabilit in anexa nr. 1, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. Anexa se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:
a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice. Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla in aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie insotita de un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii1 persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) criteriul care face obiectul verificarii faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;
d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2 (Criterii inregistrare in scopuri de TVA conform anexa 2 a Ordinului MFP nr 1984 din 2011).

In scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

a) realizeaza controlul documentar privind criteriile prevazute la lit. a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal, astfel:
1. verifica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriul prevazut la litera a). Daca, drept urmare a verificarii efectuate, rezulta ca persoana impozabila nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, in conditiile prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. In cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
2. verifica in cadrul termenului prevazut la pct. 1 criteriul prevazut la lit. b). Daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal ori, dupa caz, asociatii si/sau administratorii1 acesteia au inscrise in cazierul fiscal infractiuni ori faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. In cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
3. in situatia in care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi inregistrata in scopuri de TVA, comunica solicitantului, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivatia care sta la baza respingerii;
b) dupa efectuarea controlului documentar privind criteriile prevazute la litera a) si b) si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicita in scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, in maximum 24 de ore de la data finalizarii controlului documentar, sa verifice existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara. In acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, in termen de 4 zile lucratoare de la primirea solicitarii, efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;
c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute la lit. a)-c), verifica in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 2, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila. Daca punctajul obtinut conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA.
Prin organ fiscal competent cu efectuarea controlului faptic se intelege Garda Financiara, in calitate de structura a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In sensul prezentului ordin, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se comunica solicitantului conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Despre factura si factura fiscala. Elementele obligatorii ale facturii.

November 20th, 2011

Articolul de fata isi propune sa lamureasca problema elementelor obligatorii ce trebuie inscrise pe factura.

Scurt istoric.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, si a Ordinului Ministrului Finantelor 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, termenul de factura fiscala a fost eliminat, acestuia luandu-i loc termenul simplu de factura.

Factura – elemente obligatorii.

Elementele obligatorii ce trebuie inscrise pe aceasta din urma sunt detaliate in cadrul articolului 155 alin. (5) din Codul fiscal.
Conform acestuia, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
k) in cazul in care nu se datoreaza taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
l) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;
m) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.

(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Prevederi din alte acte normative privind factura si elementele obligatorii.

In plus, alte elemente ce trebuie inscrise pe factura sunt reglementate de Lega 31/1990 privind societatile comerciale. Conform art. 74 din legea mai sus amintita:
In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare.
Cu precizari de acelasi tip vine si Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile:
3. In cuprinsul oricarui document emis de catre o societate comerciala trebuie sa se mentioneze si elementele prevazute de legislatia din domeniu, respectiv forma juridica, codul unic de inregistrare si capitalul social, dupa caz.
Lamuriri suplimentare privind continutul si elementele obligatorii ale facturii pot fi regasite si in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
Pct. 72
(1) Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal.
(2) In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5), cu exceptia informatiilor prevazute la art. 155 alin. (5) lit. h)-m) din Codul fiscal, se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea «conform bon fiscal nr./data».
(3) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (5) lit. b) si c) din Codul fiscal:
a) daca factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau inainte de data incasarii unui avans, pe factura se va mentiona numai data emiterii facturii;
b) in cazul in care factura este emisa in data in care a avut loc livrarea/prestarea sau incasarea unui avans, pe factura se va mentiona numai data emiterii facturii, care este aceeasi cu data livrarii/prestarii sau încasarii unui avans;
c) in cazul in care factura este emisa ulterior datei livrarii/prestarii sau a incasarii unui avans, pe factura se va mentiona atat data emiterii facturii, cat si data livrarii/prestarii sau a incasarii unui avans;
(4) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului fix din Romania care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii. Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si au sedii fixe in alte state de la care livreaza bunuri sau presteaza servicii vor inscrie pe facturi adresa sediului fix prin care au fost realizate aceste operatiuni.
(5) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. f) din Codul fiscal referitoare la adresa beneficiarului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. In cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. In cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa sediului fix din Romania catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. De asemenea, in cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe in alt stat decat cel in care isi au stabilit sediul activitatii economice, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa sediului fix din Romania catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.
(6) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. n) din Codul fiscal cu privire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit facturi de avans sau facturi partiale pentru aceeasi operatiune, se aplica atunci cand se efectueaza regularizarile prevazute la pct. 69 alin. (3).

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Cotele standard de TVA aplicabile in tarile membre UE si in alte tari din afara UE valabile in 2011

November 16th, 2011

In fisierul atasat regasiti o lista cat mai cuprinzatoare a cotelor de TVA aplicabile in tarile membre ale Uniunii Europene precum si in alte tari din afara acesteia, cu importanta ridicata. Pentru vizualizarea listei accesati fisierul Cote de TVA

Casarea mijloacelor fixe-implicatii impozit pe profit si TVA

November 12th, 2011

1. Impozit pe profit
Potrivit art.21 alin.(1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate de acte normative in vigoare.
In conformitate cu art.24, alineatul 15 din Codul Fiscal, coroborat cu punctul 716 din Norme, castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.
Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoare fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, in conditiile in care casarea cuprinde operatiunile de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.
Asa cum se poate observa, legiuitorul face referire in textele de mai sus, la casarea mijloacelor fixe cu valoarea fiscala incomplet amortizata, cand in urma casarii se genereaza o pierdere(cheltuiala), in vederea stabilirii tratamentului fiscal al acestei cheltuieli. In cazul in care mijlocul fix nu mai prezinta valoare fiscala neamortizata, iar la scoaterea sa din evidenta nu se genereaza pierderi, in sensul ca valoarea de intrare este egala cu valoarea amortizata(281=213), atunci prevederile privitoare la valorificare partilor component prin vanzare nu sunt incidente. In situatia in care, in urma casarii se realizeza valorificarea partilor componente, societatea va inregistra un venit, insa aceasta operatiune nu constituie o obligatie fiscala in cazul casarii mijloacelor fixe amortizate integral.
Documentul justificativ in baza caruia se face scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe este procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri material(Cod 14-2-3/aA) si se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe si separat pentru obiectele de inventar(Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile).

2. Taxa pe valoarea adaugata
Pentru ca operatiunea de casare sa fie supusa taxei pe valoarea adaugata in sensul ajustarii taxei in conformitate cu art.149 din Codul fiscal, atunci ar trebui ca mijloacele fixe ce urmeaza a fi casate sa reprezinte active corporale fixe a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani, iar casarea acestora sa aiba loc in intervalul ce constituie perioada de ajustare.
In cazul in care casarea are loc in afara perioadei de ajustare, adica peste cinci ani, sau mijlocul fix are o durata normala de functionare mai mica de un an, nu exista obligatii in ce priveste ajustarea taxei pe valoarea adaugata.

Acest material apartine companiei F R A N S si este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este ilegala.

Newsletter legislativ octombrie 2011

November 8th, 2011

Va prezentam in fisierul atasat o sinteza a aparitiilor legislative din luna octombrie 2011.

Newsletter legislativ 10.2011